הצטרף לתלי

במאי/ת או תסריטאי/ת המבקש להצטרף לתלי יכול לעשות זאת בהליך פשוט ביותר:

תהליך ההצטרפות כולל:

השתתפות במפגש מצטרפים
חתימה על בקשת הצטרפות (תימסר במפגש)
חתימה על הסכם העברת זכויות (יימסר במפגש)
חתימה על תצהיר בפני עו"ד
אישור הדירקטוריון את המועמד

מפגש מצטרפים

המועמד יוזמן למפגש מצטרפים חדשים. במפגש יימסר למועמד מידע חיוני בנוגע לשמירת הזכויות המאפשרות את קבלת התמלוגים, וכן מידע כללי הנוגע לזכויותיהם ולחובותיהם של החברים.

בהגעה למפגש יש להצטייד בתעודת זהות והמחאה מבוטלת או צילום דף חשבון הבנק שבו יופיעו שמך ומספר תעודת הזהות שלך או צילום כרטיס האשראי שלך לשם אימות פרטי החשבון שיימסר.

כל חבר המצטרף לתלי הינו בעל מניה (אם לפחות אחת מיצירותיו שודרה), ועל כן הינו שותף בחברה על פי חוק החברות, ואנו מייחסים חשיבות רבה למעורבותו ולהבנתו את עיקרי פעילותה של החברה.

השתתפות במפגש הינה תנאי להצטרפות לתלי.

תאריך ההצטרפות של היוצר לחברה יוגדר כיום המפגש, לאחר חתימה על המסמכים הנדרשים: בקשת הצטרפות, הסכם העברת זכויות, ותצהיר זיהוי בנוכחות עורך דין עם הצגת תעודת זהות.

בשלב הבא לאחר מפגש המצטרפים מאשר הדירקטוריון את קבלתו של החבר לתלי.

הערה: מועמד שהגיש מועמדותו, אך לא השלים את הליך ההרשמה, תפקע מועמדותו באופן אוטומטי וללא מתן הודעה, לאחר שישה חודשים ממועד קבלת טופסי ההרשמה בתלי.