החלטות דירקטוריון

דירקטוריון תלי החליט בישיבה מיום 24/7/05 את ההחלטות הבאות אשר מפורטות בתמצית וחלות על כל חברי תלי (כלומר תסריטאים ו/או במאים):

  1. הכנסת סעיף שמירת זכויות לכל הסכם - כל חבר תלי החפץ לשמור על זכויותיו ושתלי (או כל ארגון אחר לניהול זכויות יוצרים, אשר יצוין באופן ספציפי או כללי בסעיף) תנהל את זכויותיו - אמור לדאוג לכך שבכל ההתקשרויות שהוא צד להן שיתבצעו מיום ראשון 1/8/05 ואילך (להלן: "התקשרויות חדשות"), יהיה סעיף שיקבע באופן מפורש כי זכויות הביצוע הפומבי, זכויות השידור, זכויות ההשכרה וזכויות ההעמדה לרשות הציבור לגבי היצירה יישארו בידיו, והוא יוכל להעבירן לתלי ו/או לכל ארגון אחר לניהול זכויות יוצרים.
  2. תשלום תמלוגים אך ורק עבור יצירות שבהן נשמרו זכויות - תלי לא תשתף בחלוקת התמלוגים ולא תשלם תמלוגים לתסריטאים או לבמאים עבור היצירות שלא בוצעה בהן "שמירת זכויות" מבחינת תלי במסגרת ההתקשרויות החדשות.