הגדרת שמירת זכויות

יצירה שלגביה התקיימה שמירת זכויות, בהתאם להחלטת הדירקטוריון מבחינתה הפנימית של תלי, בהתקיים אחד התנאים הבאים:

  1. מועד ההתקשרות לגבי היצירה היה לפני יום 1.8.2005 ("המועד הקובע");
  2. הסכם בכתב לאחר המועד הקובע – כאשר בהתאם לחוות דעת של עורכי דין מטעמה של תלי, שניתנה בהתבסס על בדיקת עותק חתום של ההסכם, על כל נספחיו והמסמכים הקשורים אליו נקבע כי התסריטאי ו/או הבמאי שמרו על זכויותיהם.
  3. הסכם בעל פה לאחר המועד הקובע - החבר חתם על תצהיר בפני עו"ד שלפיו נעשה הסכם בעל פה, ובמסגרתו התסריטאי ו/או הבמאי ביצע "שמירת זכויות" (מלאה או חלקית) מבחינתה של תלי בנוגע לזכויות הביצוע הפומבי, זכויות השידור, זכויות ההשכרה וזכויות ההעמדה לרשות הציבור לגבי התסריט ו/או הבימוי.